RODO

Liczba odwiedzających: 883

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO przeznaczona dla klientów OPS ubiegających się o świadczenia

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,
Administrator informuje, że:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 22A, 05-120 Legionowo.

2. Inspektor Ochrony Danych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p. Adrianą Głuchowską za pomocą adresu e – mail: auditor@auditorsecurity.pl oraz numeru telefonu: 696 011 969.

3. Podstawa prawna przetwarzania

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia uprawnień do świadczeń.

5. Odbiorcy danych

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć:

1)      upoważnieni pracownicy OPS Legionowo,

2)      usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Ośrodka,

3)      podmioty i organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

Od odbiorców danych wymagamy zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia danej usługi.

6. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa upoważniające do zachowania, kontroli i archiwizacji pozyskanych danych.

Okres ten wynosi:

a) 2 lata przy obsłudze obniżki dochodowej;

b) 5 lat przy obsłudze następujących świadczeń:

- dodatki mieszkaniowe i energetyczne,

- świadczenia dla uczniów i żołnierzy rezerwy;

c) 10 lat przy obsłudze następujących świadczeń:

- zasiłki rodzinne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie, świadczenie wychowawcze (500+), świadczenie „Dobry Start” (300+),

- zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe świadczenie „Za życiem”,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

d) 25 lat przy obsłudze następujących świadczeń:

- świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

7. Prawa osób, których dane są przetwarzane

1.       Prawo dostępu do danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (poprawienia).

W zakresie wynikającym z przepisów prawa może Pani/Pan żądać ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

2.       Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

O ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.       Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

8. Dobrowolność podania danych osobowych

1)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do ustalenia uprawnień do świadczeń.

2)      Konsekwencją niepodania tych danych będzie pozostawienie Pani/Pana wniosku bez rozpoznania.

9. Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.