Dodatek osłonowy

Liczba odwiedzających: 1533

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie informuje, że ponownie realizuje zadanie z zakresu wypłaty dodatku osłonowego mieszkańcom Legionowa.

W dniu 22 grudnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii i elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. 2023 r. poz. 2760).

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego pobierz

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego będzie można złożyć:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Platforma ePUAP); ,
 • papierowo w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie przy ul. Adama Mickiewicza 22A w dniach:
  • poniedziałek w godz. 9.00-16.45,
  • wtorek w godz. 8.00-12.00,
  • czwartek w godz. 8:00-15.45.
 • za pośrednictwem operatora pocztowego.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm. oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
 2. osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę (tzw. zasada złotówka za złotówkę).

Dodatek osłonowy wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi:

 • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można złożyć w okresie od 01.01.2024 r. do dnia 30.04.2024 r. 

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie w godzinach 8.00 – 16.00 pod numerem tel. 506-129-051 oraz 506-129-039.