Zasiłek dla opiekuna

Liczba odwiedzających: 871

I.  Osoby uprawnione do przyznania prawa do zasiłku dla opiekuna

Zgodnie z art. 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów prawo do zasiłku dla opiekunów przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1.7.2013 roku w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

W myśl art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów aby przyznać prawo do zasiłku dla opiekunów w okresie od 1.7.2013 roku do 14.5.2014 roku konieczne jest aby osoba uprawniona w tym okresie spełniała warunki do przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2012 roku.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 2 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, aby przyznać prawo do zasiłku dla opiekunów w okresie od dnia wejście w życie ustawy tj. 15.5.2014 roku, konieczne jest spełnianie warunków do przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2012 roku.

II. Warunki przyznania zasiłku dla opiekuna

Nabycie prawa do zasiłku dla opiekunów uzależnione jest od:

  • Faktu utraty prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z mocy prawa (art. 11 ust. 3 ustawy z 7.12.2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ) z dniem 1.7.2013 roku;
  • Spełniania warunków do przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2012 roku.

Warunki do przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zgodne z ustawą o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2012 roku:

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) innym osobom, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.), ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,

3) opiekunowi faktycznemu dziecka

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

1a. Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki, o której mowa w ust. 1.

Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

1a) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inną osobę w rodzinie lub poza rodziną;

2) osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;

3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;

4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza rodziną;

5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do zasiłku dla opiekunów przyznaje się:

  • Za okresy od dnia 1.7.2013 roku do dnia 14.5.2014 roku, w których osoba spełnia warunki do przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2012 roku (art. 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów);
  • Od dnia wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów to jest od dnia 15.5.2014 roku, jeżeli osoba spełnia warunki do przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2012 roku (art. 2 ust. 2 pkt. 2 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).

W przypadku przyznania prawa do zasiłku dla opiekunów za okresy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zasiłek taki przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego (art. 2 ust. 3 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).

Odsetki przysługują do dnia wejścia w życie ustawy (art. 2 ust. 4 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).

Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekunów w okresie od 1.7.2013 roku do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – w przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, ze zm.) świadczenie to przysługuje odpowiednio:

1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

2) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w ust. 1, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Zasiłek dla opiekunów przysługuje w wysokości 620 zł (art. 4 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).

Organem właściwym do ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna jest organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów postępowanie o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekunów organ wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek taki winien być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejście w życie ustawy.

            Jednocześnie zgodnie z art. 5 ust. 2ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w sytuacji w której w okresie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy toczy się postepowanie o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności osobie nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania takiego orzeczenia.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony – prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia (art. 6 ust. 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).

III. Nieprzysługiwanie prawa do zasiłku dla opiekuna

Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy w których:

  • Osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
  • Na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
  • Osoba ubiegająca się o zasiłek dla opiekuna nie spełnia warunków do przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2012 roku.

REASUMUJĄC:

W celu uzyskania prawa do zasiłku dla opiekuna należy złożyć wniosek nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.