Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych (zwana dalej refundacją podatku VAT)

Liczba odwiedzających: 916

W dniu 21.12.2022 roku weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022 r., poz. 2687) oraz w dniu 22 grudnia 2023 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej paliw gazowych i ciepła ( Dz.U. 2023r., poz. 2760).

Informujemy, że na terenie Gminy Legionowo obsługę wniosków o refundację podatku VAT realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Mickiewicza 22A

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowo od dnia 02.02.2023r.

Zgodnie z treścią ustawy:

W przypadku gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo energetyczne:

 1. wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy - Prawo energetyczne, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy;
 2. jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140) nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
 • przysługuje mu refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. do tego odbiorcy paliw gazowych, zwana dalej „refundacją podatku VAT”.

Wniosek o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku oraz w 2024 roku   składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo energetyczne, załącza:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o refundację podatku VAT, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

Wnioski o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku oraz w 2024 roku  można składać:

 • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP do Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie
 • papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowo  przy ul. Mickiewicza 22A w dniach:
  • poniedziałek w godz. 9.00-16.45,
  • wtorek w godz. 8.00-12.00,
  • czwartek w godz. 8.00-15.45.

Wnioski o refundacje podatku VATnależy składać odzielnie za 2023 r. oraz 2024 r. 

 • Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. - w przypadku faktur obejmujących okres do 31 grudnia 2023 r. pobierz
 • Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r. - w przypadku faktur obejmujących okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2024 r. pobierz

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie w poniedziałek w godzinach 9-17, wtorek-piątek w godzinach 8.00-16.00  pod numerem 506-129-039 oraz 506-129-051