Zespół Interdyscyplinarny

Liczba odwiedzających: 1664

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, diagnozowanie problemu przemocy w domowej, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą oraz rozpowszechnianie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Celem powołania Zespołu Interdyscyplinarnego jest szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa, wstrzymanie zjawiska przemocy w rodzinie a także planowanie i realizacja działań pomocowych w oparciu o diagnozę potrzeb (w tym realizacja procedury Niebieskiej Karty).

Podstawowym celem działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest koordynacja działań w celu skutecznego rozwiązywania problemów określonych rodzin. Koordynacja ta łączy w sobie konieczność przepływu informacji między instytucjami mogącymi zapewnić pomoc, wypracowanie modelu pomocy dostosowanej do problemów danej rodziny oraz najbardziej efektywne, realne udzielanie pomocy.

Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej jest efektem wejścia w życie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Zespół  to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy domowej.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego :

 • kompleksowa pomoc rodzinom dotkniętych zjawiskiem przemocy;
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy;
 • wypracowanie interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawcy przemocy oraz opracowanie adekwatnej strategii postępowania;
 • kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów;
 • monitorowanie sytuacji przypadkach , w których dochodzi do przemocy, a w szczególności uruchamianie współpracy między różnymi instytucjami pomocowymi;
 • zbieranie materiałów dowodowych zgodnie z procedurą „Niebieskiej Karty”;
 • gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy w środowiskach , w których występuje zjawisko przemocy domowej;
   

Zadania grupy Diagnostyczno – pomocowej 

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy domowej
 • monitorowanie sytuacji w przypadkach, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych w przypadkach , w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
   

Adres do korespondencji:

Zespół interdyscyplinarny 
05 -120 Legionowo
ul. Mickiewicza 22A

Przemoc-domowa-do-strony-1.jpg (1.53 MB)

Przemoc-domowa-do-strony-2.jpg (2.19 MB)