Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie
KOLONIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - zgłoszenia do 28 lipca!

 

 

 

 

Informacja o naborze pracowników

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie poszukuje osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa, pedagoga lub logopedy, opiekunki środowiskowej celem świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005r., Nr 189, poz.1598 z póź.zm.)

Wymagania:

  1. co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
  • szpital psychiatryczny,
  • jednostka organizacyjna pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • placówka terapii lub placówka oświatowa, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
  • ośrodek terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczy,
  • zakład rehabilitacji,
  • inna jednostka niż wymienione powyżej, świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

     2.    udokumentowane przeszkolenie oraz doświadczenie w zakresie:

  • umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań.
  • kształtowanie motywów celowej aktywności
  • prowadzenia treningów zachowań społecznych

 

Osoby, które zdobywają lub podnoszą kwalifikacje zawodowe w ww. zawodach muszą posiadać co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt.1

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Aleja 3 Maja 28 pokój nr 5 lub telefonicznie (022) 774-08-66 wew. 226 z Panią Hanną Kosewską.

Pozostałe aktualności