Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Projekt „Akademia Rozwoju Kadr Pomocy Społecznej”

14.01.2021

Projekt „Akademia Rozwoju Kadr Pomocy Społecznej” jest realizowany w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. na terenie makroregionu VI – woj. mazowieckie i łódzkie.

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej, wprowadzonych w ustawie z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej oraz w zakresie zmian wprowadzonych w innych ustawach dotyczących obszarów pomocy społecznej i integracji przez kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej (w szczególności pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej) zatrudnionych na terenie woj. mazowieckiego i łódzkiego.

Grupę docelową stanowi 510 (459K, 51M) kluczowych pracowników instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej [IPSiIS], czyli osób świadczących usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Kluczowi pracownicy to osoby zajmujące się bezpośrednią pomocą osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w formie usług aktywizacyjnych, pracy socjalnej i innych usług społecznych, w szczególności pracownicy socjalni i aspiranci pracy socjalnej.

Instytucje pomocy i integracji społecznej to jednostki organizacyjne pomocy społecznej wymienione w ustawie o pomocy społecznej oraz podmioty, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.

Uczestnictwo w szkoleniach realizowanych w ramach projektu jest bezpłatne!

Uwaga: Z powodu wystąpienia stanu pandemii na terenie kraju, do odwołania wszystkie szkolenia w ramach projektu realizowane są w formie ZDALNEJ w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy internetowej.

Wymiar czasowy realizacji każdego z tematów wynosi 16 godz. dydaktycznych (2 dni x 8 godz.)

• Zaproszenie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 1 do Formularza – Zaświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik nr 2 do Formularza zgłoszeniowego – Oświadczenie o stopniu niepełnosprawności

Zakres tematyczny szkoleń

 

« inne aktualności