Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Nabór wniosków stypendia szkolne 2021/2022 od 1września

30.08.2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie uprzejmie informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 należy składać w OPS od 1 września 2021 r. do 15 września 2021 r., a w przypadku słuchaczy kolegium do 15 października 2021r.

O stypendium szkolne może ubiegać się rodzic ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie ( 528 zł netto na osobę w rodzinie[*]), w tym w szczególności z tytułu :

  • bezrobocia
  • niepełnosprawności
  • długotrwałej lub ciężkiej  choroby
  • potrzeby ochrony wielodzietności
  • bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i  prowadzenia gospodarstwa domowego, a zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
  • alkoholizmu lub narkomani

Wnioski można składać:

  • poniedziałek - piątek w godzinach 8:00-16:00

Szczegółowe informacje udzielane są w przez Panią Elżbietę Brulińską i Katarzyną Zaliwską w godzinach 8-16

/-/ Anna Brzezińska
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej

Wniosek o stypendium szkolne(PDF 87,7 KB)

[*] art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1876)

« inne aktualności