Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Świadczenie 300 zł dla uchodźców z Ukrainy

23.03.2022

Świadczenie 300 zł dla uchodźców z Ukrainy

UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA:

1.      obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie,

2.      obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie,

3.      małżonkowie obywateli Ukrainy, o ile przybyli do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie,

4.      dzieci osób uprawnionych do świadczenia.

5.      małżonkowie obywateli Ukrainy nie posiadający obywatelstwa ukraińskiego

PODSTAWOWE WYMAGANIA:

1.  Wjazd do Polski od 24 lutego 2022r.

2.  Wpisanie do rejestru PESEL

Wnioski o wypłatę świadczenia można składać przy ul. Jagiellońskiej 13a pokój numer 3

Wnioski można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński).

WE WNIOSKU NALEŻY PODAĆ:

·         imię (imiona) i nazwisko,

·         datę urodzenia,

·         obywatelstwo,

·         płeć,

·         aktualny adres pobytu w Legionowie 

KAŻDY SKŁADAJĄCY WNIOSEK MUSI PRZEDSTAWIĆ (SWOJE I DZIECI):

·         dokument, na podstawie którego przekroczył granicę - rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport).

·         poświadczenie daty wjazdu na terytorium Polski (np. pieczątka w paszporcie, zaświadczenie Straży Granicznej),

·         numer PESEL (powiadomienie o nadaniu PESEL wydane przez Urząd Miasta).

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (jeśli wnioskujący je posiada):

 • numer telefonu polskiego operatora,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer polskiego konta bankowego.

PUNKT  PRZYJĘĆ WNIOSKÓW

ul. Jagiellońska 13a pokój nr 3

Wniosek do pobrania zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego WPS-I.9421.29.16.2022.KW z dnia 16 marca 2022r. pobierz

Допомога 300 злотих для біженців з України

 

ХТО МАЄ ПРАВО ОТРИМАТИ ПІЛЬГУ:

1.  громадяни України, які прибули до Польщі безпосередньо з України у зв'язку з воєнними діями в Україні,

2.  громадяни України, які мають карту поляка, які прибули до Польщі у зв'язку з воєнними діями в Україні,

3.  подружжя громадян України за умови, що вони прибули до Польщі безпосередньо з території України у зв'язку з воєнними діями в Україні,

4.  діти осіб, які мають право на допомогу.

5.  подружжя громадян України, які не мають громадянства України

ОСНОВНІ ВИМОГИ:

1.  В'їзд до Польщі з 24 лютого 2022 року.

2.  Вхід до реєстру PESEL

Заяви про виплату допомоги можна подати за адресою: вул. Ягеллонська 13а, кімната 3

Заявки можна завантажити та заповнити на місці (латиниця).

У ЗАЯВІ МАЄ БУТИ НАПИСАНО:

 • ім'я (імена) та прізвище,
 • дата народження,
 • громадянство,
 • стать,
 • поточна адреса перебування в Легіоново

КОЖНЕН ЗАЯВНИК ПОВИНЕН ПРЕД ЯВИТИ (СВОЇ ТА ДIТЕЙ):

 • документ, на підставі якого він/вона перетнув кордон – тип, серія та номер документа (наприклад, паспорт).
 • підтвердження дати в'їзду на територію Польщі (наприклад, штамп у паспорті, довідка прикордонної служби),
 • Номер PESEL (повідомлення про надання PESEL видане мерією).

Крім того, ми просимо особу, яка подає заявку, надати такі дані, які полегшать контакт та прискорять оплату (якщо вони є у заявника):

 • номер телефону польського оператора,
 • адреса електронної пошти,
 • Номер польського банківського рахунку.

ПУНКТ ПРИЙМАННЯ ЗАЯВ

вул. Ягеллонська 13а кімната № 3

 

« inne aktualności