Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

23.03.2022

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zostałem/am poinformowany/a o tym, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, z siedzibą przy ul. Aleja 3 Maja 28, 05-120 Legionowo.

2.       Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p. Adrianą Głuchowską za pomocą adresu e – mail: auditor@auditorsecurity.pl oraz numeru telefonu: 696 011 969.

3.       Celem przetwarzania danych jest dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa: Prowadzenie postępowań, przyznanie jednorazowego świadczenia, wypłata, odmowa przyznania świadczenia, zarchiwizowanie sprawy, przekazanie dokumentów sprawy do archiwum.

4.       Podstawa prawna legalności przetwarzania danych wynika z: art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust.2 lit. b i lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego; ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5.       Dane osobowe będą udostępnione podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów (w szczególności z branży IT, archiwizowania), a także innym podmiotom i instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu ustania celu ich przetwarzania. Okres przechowywania dokumentacji w sprawach ustalania prawa do jednorazowego świadczenia dla obywatela Ukrainy wynosi 10 lat licząc od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Szczegółowy okres przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe w OPS określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt wprowadzony zarządzeniem Dyrektora.

7.       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania i uzupełnienia niekompletnych danych, w przypadku ustania celu, dla którego były przetwarzane prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8.       Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego [tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2].

9.       Podanie danych osobowych zawartych we wniosku jest konieczne do prowadzenia postępowań, przyznania jednorazowego świadczenia, wypłaty, odmowy przyznania świadczenia, zarchiwizowania sprawy, i wynika m.in. z art. 31 ust. 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, oraz zakresu informacji jakie mają być zawarte we wniosku.

10.   Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a także nie będą podlegały personalizacji ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ВІДПОВІДНО З GDPR

 

Відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних та скасування Директиви 95/46 /ЄС, мене повідомили/ та про те, що:

1.  Адміністратором ваших персональних даних є Центр соціальної допомоги в м. Легіоново за адресою вул. Aleja 3 Maja 28, 05-120 Legionowo.

2.  Якщо у вас виникли питання щодо способу та обсягу обробки ваших персональних даних у рамках діяльності Центру, а також ваших прав, ви можете зв’язатися з нашим спеціалістом із захисту даних – пані Адріана Глуховськаза адресою електронної пошти: auditor@auditorsecurity.pl  та номер телефону: 696 011 969.

3.  Метою обробки даних є виконання обов'язків, визначених законом: ведення провадження, надання одноразової допомоги, виплата, відмова у наданні пільги, архівування справи, передача документів справи до архіву.

4.  Правовою основою законності обробки даних є: ст. 6 сек. 1 літ. в, ст. 9 (2) (а) б і літ. g Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/EC , Закон від 12 березня 2022 року про надання допомоги громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни; Акт від 14 червня 1960 року Кодекс адміністративного судочинства; Закон від 14 липня 1983 року на національному архівному ресурсі та архівах.

5.  Персональні дані будуть доступні суб’єктам, яким на підставі укладених договорів довірена обробка даних (зокрема від ІТ-галузі, архівної справи), а також іншим уповноваженим законодавством суб’єктам та установам.

6.  Ваші персональні дані будуть оброблятися відповідно до чинного законодавства, доки мета їх обробки не перестане існувати. Строк зберігання документації з питань визначення права на одноразову допомогу громадянину України становить 10 років, починаючи з 1 січня року, наступного за закінченням справи. Детальний термін зберігання документів, що містять персональні дані, в ОПС зазначено в Єдиному матеріальному переліку справ, запровадженому наказом директора.

7.  Ви маєте право отримати доступ до даних, виправити їх і доповнити неповні дані, якщо мета, для якої оброблена обробка, перестала існувати, право видалити їх або обмежити їх обробку.

8.  Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу [тобто Президента Управління захисту персональних даних у Варшаві (00-193) за адресою вул. Ставки 2].

9.  Надання персональних даних, що містяться в заяві, є необхідним для провадження у справі, призначення одноразової допомоги, виплати, відмови у наданні пільги, архівування справи, а з цього, зокрема, випливає, що: арт. 31 ст. 5. Закону від 12 березня 2022 року. про надання допомоги громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни та про обсяг інформації, яка буде включена до заяви.

10.Ваші дані не будуть передані в третю країну чи міжнародну організацію, а також не підлягатимуть персоналізації чи автоматичному прийняттю рішень.


 

 

« inne aktualności