Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Komunikat dot. wypłaty świadczenia pieniężnego

29.04.2022

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie  informuje, iż przyjmowane są wnioski dot. wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Zasady przyznania:

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy jednostki organizacyjnej gminy lub gminnej osoby prawnej. Weryfikacji będą dokonywać upoważnieni pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie.

Pieniądze nie będą też wypłacane w przypadku podania we wniosku nieprawdziwych informacji.

Wysokość świadczenia ustala się w kwocie 40 zł za osobę dziennie.

Wniosek o świadczenie pieniężne:

Osoba składająca wniosek musi pod rygorem odpowiedzialności karnej złożyć oświadczenie, że:

·         zapewnia łącznie: zakwaterowanie i wyżywienie osobie wskazanej w „karcie osoby przyjętej do zakwaterowania” stanowiącej załącznik do wniosku;

·         za osobę przyjętą do zakwaterowania nie wypłacono już świadczenia;

·         za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem;

·         dane podane we wniosku są prawdziwe.

Wnioski można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie, przy ul. Aleja 3 maja 28

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy zgodny z rozporządzeniem  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. (poz. 608) pobierz

Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek o świadczenie pieniężne w przypadku zakwaterowania obywatela Ukrainy pobierz

 

 

« inne aktualności