Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Nabór wniosków stypendia szkolne 2018/2019 od 3 września

17.08.2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie uprzejmie informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 należy składać w OPS od 3 września 2018 r. do 17 września 2018 r., a w przypadku słuchaczy kolegium do 15 października 2018r.

O stypendium szkolne może ubiegać się rodzic ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie ( 514 zł netto na osobę w rodzinie[*]), w tym w szczególności z tytułu :

  • bezrobocia
  • niepełnosprawności
  • długotrwałej lub ciężkiej  choroby
  • potrzeby ochrony wielodzietności
  • bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i  prowadzenia gospodarstwa domowego, a zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
  • alkoholizmu lub narkomani

Wnioski można składać:

  • poniedziałek w godzinach 9:00-17:00
  • wtorek-piątek w godzinach 8:00-16:00

Szczegółowe informacje udzielane są w każdą środę w pokoju nr 1 w godzinach 8-16

/-/ Anna Brzezińska
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej

Wniosek o stypendium szkolne(PDF 87,7 KB)

[*] art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1508)

« inne aktualności