Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Informacja o naborze na stanowisko wychowawcy

29.05.2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie poszukuje osoby na stanowisko wychowawcy w klubie młodzieżowym – ½ etatu.

Zadania:

 1. Sprawowanie opieki nad wychowankami i stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju.
 2. Organizowanie zajęć dydaktycznych rozwijających indywidualne zdolności dzieci i młodzieży.
 3. Współpraca z rodzinami, szkołą, OPS, Samorządem Wychowanków i innymi instytucjami działającymi w środowisku na rzecz dzieci i młodzieży.
 4. Współudział w opracowywaniu indywidualnych planów pracy.
 5. Współpraca z innym placówkami w tym kulturalno-oświatowymi w zakresie organizowania imprez towarzyskich, wycieczek itp.
 6. Realizacja zadań i celów wynikających z planu roboczego i regulaminu klubu.
 7. Zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.
 8. Dbanie o bezpieczeństwo i porządek w trakcie zajęć klubu.
 9. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
 10. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych obowiązujących w Ośrodku.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe:
  • na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub
  • na dowolnym kierunku, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo—wychowawczej.
 2.  Wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
 3.  W placówce wsparcia dziennego z dziećmi może pracować osoba, która:
  • 1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;
  • 2) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  • 3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwość rozwoju osobistego.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV oraz listu motywacyjnegow sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie pok. nr 10 lub na adres e-mail: sekretariat@opslegionowo.pl bądź też przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Aleja 3 Maja 28, 05 -120 Legionowo.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

« inne aktualności