Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Komunikat dotyczący cudzoziemców

25.10.2018

Szanowni Państwo ,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie uprzejmie informuje, iż zgodnie z przepisami

art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. d  ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U z 2017r. poz. 1952),

art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2017r. po. 1851),

§ 2 pkt 2 lit. d  Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”(Dz.U. z 2018r. poz. 1061),

które stanowią, iż każdy cudzoziemiec musi dołączyć do wniosku o świadczenia kartę pobytu z  adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Jest to warunek wprost wynikający z przepisów prawa i bez jego spełnienia Ośrodek nie może pozytywnie rozpatrzeć wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze oraz świadczenie „Dobry Start”.

Szczegółowych informacji o możliwości dokonania zamian kart pobytu należy uzyskać w Urzędzie do spraw Cudzoziemców. Poniżej link do strony Urzędu :

http://www.bip.udsc.gov.pl/informacja-w-sprawie-wzorow-dokumentow

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie nie udziela porad prawnych w tym zakresie.

« inne aktualności