Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Informacja o naborze na stanowisko wychowawca ½ etatu w Świetlicy Terapeutycznej

26.09.2019

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Aleja 3 Maja 28

05 -120 Legionowo

ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze  /na zastępstwo/

wychowawca ½ etatu w Świetlicy Terapeutycznej

Wymaganie niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5.  wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, inne  kierunki uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej ,

6.  wypełnienie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

7.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

8.  posiadanie pełni władzy rodzicielskiej tj., że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona.

Wymagania dodatkowe:

1. obowiązkowość, odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie,

2. mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. prowadzenie zajęć wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich, posiadających problemy wychowawcze oraz inne dysfunkcje społeczne,

2.  współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci,

3. Współpraca z psychologiem, terapeutą w zakresie realizowanych zajęć,

4. współpraca z instytucjami tj.: szkoła, placówki medyczne, kuratorzy sądowi i innymi placówkami wynikającymi z rozpoznanych problemów,

5. planowanie i realizacja procesu wychowawczego wychowanka świetlicy,

6. pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, organizacja czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i rozwój zainteresowań wychowanków świetlicy,

7. prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej dzieci i funkcjonowania świetlicy,

8. wykonywanie innych poleceń i prac zleconych przez Dyrektora.

9. Przestrzeganie przepisów bhp, p.poż. oraz regulaminu pracy innych aktów wewnętrznych Ośrodka.

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. życiorys - curriculum vitae,

Wymagane dokumenty z dopiskiem:„Dotyczy naboru na stanowisko wychowawcy” należy składać osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie    pok. nr 10 lub przesłać pocztą na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Aleja 3 Maja 28

05 -120 Legionowo

Termin składania dokumentów upływa dnia 10.102019 r. do godz. 16.00.

W razie pytań prosimy o kontakt z działem kadr tel. wew. 224 lub 214.

 

 

/-/      Anna Brzezińska

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

w Legionowie

« inne aktualności