Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Dokumenty niezbędne do wniosku o świadczenia rodzinne na okres 2021/2022

27.07.2021

Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych na okres świadczeniowy 2021/2022

(trwający od 01 listopada 2021r. do 31 października 2022r.)

Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 02 sierpnia 2021r. w Dziale Dodatków Mieszkaniowych ul. Jagiellońska 13 A pok. nr 3 w godzinach:

 • poniedziałek 9:00 do 16:45
 • wtorek 8:00 do 15:45  
 • czwartek 8:00 do 15:45

Zasiłek rodzinny:

 • wniosek o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków wniosek o zasiłek rodzinny (PDF 379 KB)
 • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenia(do wglądu),
 • kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt – oryginał do wglądu,
 • oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły w przypadku gdy dziecko - ukończyło 18 rok życia,
 • oświadczenie wnioskodawcy albo członka rodziny o dochodach nieopodatkowanych za rok 2020 oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (PDF 317KB)
 • ­w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, zaświadczenie z urzędu miasta/Gminy lub kopię nakazu płatniczego za rok 2020
 • kopię/odpis prawomocnego wyroku sądu orzekający rozwód lub separację – oryginał do wgladu
 • ­kopia/odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego alimenty – oryginał do wglądu
 • kopię/odpis prawomocnego orzeczenia sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka – oryginał do wgladu
 • kopię/odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka – oryginał do wglądu
 • zaświadczenia od komornika o wysokości wyegzekwowanej kwoty alimentów w roku 2020
 • kopię przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych alimentów w roku 2020, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby  spoza rodziny wraz z wyrokiem sądu w sprawie – oryginały do wglądu
 • w przypadku stałego zameldowania poza terenem Legionowo, należy przedłożyć dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenia zamieszkania w Legionowie (np. umowa najmu, użyczenia, lub oświadczenie)
   

Dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz ich wysokość:

 • świadectwo pracy + Pit 11 za 2020r. (w przypadku utraty dochodu – ksero)
 • umowa zlecenie + Pit 11 za 2020r. (w przypadku utraty dochodu – ksero)
 • zaświadczenie o dochodzie netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty (w przypadku podjęcia zatrudnienia)

oraz

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka:

 •  kopiaorzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – oryginał do wglądu

Dodatek z tytułu samotnego dziecka:
(gdy rodzic dziecka nie żyje lub ojciec nie uznał dziecka lub powództwo o ustalenie alimentów zostało oddalone)

 • kopię zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka nieznany – oryginał do wgladu
 • kopia skróconego aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowujacej dziecko- oryginał do wglądu
 • kopię/odpis orzeczenia sądu w sprawie o oddalenie powództwa o alimenty – oryginał do wgladu
 • kopię/odpis orzeczenia sądu zobowiązujące jednego z rodzców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka – oryginał do wglądu

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – zamieszkanie dziecka:

 • oświadczenie lub zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadpodstawowej a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka legitymującego się orzezceniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawnosci,
 • oświadczenie lub zaświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – dojazdy dziecka (szkoła ponadpodstawowa):

 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadpodstawowej

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:


Wnioski o świadczenia rodzinne składa się według miejsca zamieszkania!

« inne aktualności