Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Projekt "Rozwijasz siebie – usamodzielniasz dziecko i łagodzisz skutki epidemii koro

21.09.2021

Projekt zakłada realizację szeregu działań związanych ze wsparciem członków
rodzin osób z niepełnosprawnościami, opiekunów, kadry i wolontariuszy
poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie szeregu interaktywnych warsztatów
dedykowanych ww. osobom, które są bezpośrednio zaangażowane w proces
rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnościami, ze
szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji OzN w
najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności
życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej,
podnoszenia umiejętności pracy z OzN, w tym sprawowania nad nimi opieki i
udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji. Jednym z najważniejszych
elementów jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom jakie spowodował w
funkcjonowaniu OzN oraz ich opiekunów stan epidemii ogłoszony w związku z
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2


Zapraszamy Przedstawicieli Beneficjentów z powiatu legionowskiego oraz
powiatów sąsiednich, w tym: nowodworskiego, warszawsko zachodniego oraz
wołomińskiego do zgłaszania się do udziału w tym projekcie.

Na FB Stowarzyszenia już widnieją stosowne informacje - Stowarzyszenie
Przyjaciół Gminy Jabłonna | Facebook
<https://www.facebook.com/StowarzyszeniePrzyjaciolGminyJablonna>.

« inne aktualności