Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Dodatek osłonowy od 1 stycznia 2022

W dniu 03.01.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1), która weszła w życie z dniem 04.01.2022 r.

Informujemy, że na terenie Gminy Legionowo obsługę wniosków o wypłatę dodatku osłonowego realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozu-mieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wielo-osobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę (tzw. zasada złotówka za złotówkę).

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

·         400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

·         600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

·         850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

·         1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:

·         500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

·         750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

·         1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

·         1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wniosek:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego określa Minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia. Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie pod adresem  http://opslegionowo.pl/strona/druki/dodatek_oslonowy.pdf oraz w siedzibie Ośrodka przy ul. Aleja 3 Maja 28.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można złożyć w okresie od 04.01.2022 do dnia 31.10.2022 r.

Wnioski można składać:

·         elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP

·         papierowo w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie przy ul. Aleja 3 Maja 28 w godzinach 8-16 – poprzez wrzucenie dokumentów do urny.

·         papierowo w dziale Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Jagiellońska 13a w dniach:

- poniedziałek w godzinach 9.00-16.45,

- czwartek w godz. 8:00-15.45, z zachowaniem reżimu sanitarnego

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego do dnia 31.01.2022 r. wypłata dodatku nastąpi w dwóch równych ratach w terminie do 31.03.2022 r. oraz do 02.12.2022 r.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego od dnia 01.02.2022 r. do dnia 31.10.2022 r. wypłata zostanie zrealizowana jednorazowo najpóźniej do dnia 02.12.2022 r.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w OPS w Legionowie w godzinach 8-16 pod numerem 022 774-08-66 wew. 116, 227.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31.10.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.