Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Wymagane dokumenty 2019/2020

Do wniosku o fundusz alimentacyjny  należy dołączyć: Wniosek o Fundusz alimentacyjny (PDF 231 KB)


Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 20202021 (trwający od 1 października 2020r.. do 30 września 2021r.) w zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy dołącza się odpowiednio następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2016r. poz. 2032 z późn. zm.) dotyczące każdego członka rodziny – oświadczenie te składa wnioskodawca za każdego członka rodziny za rok 2019 Oświadczenie o wysokości dochodu nieopodatkowanego (PDF 101 KB)
 2. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
  1. formie opłacanego podatku,
  2. wysokości przychodu,
  3. stawce podatku,
  4. wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym 2019
 3. Zaświadczenie od Komornika Sądowego prowadzącego egzekucję o bezskuteczności egzekucji za 2 ostatnie miesiące poprzedzające miesiąc złożenie wniosku w Ośrodku,
 4. Zaświadczenia od Komornika Sądowego o wysokości wyegzekwowanej kwoty alimentów w roku poprzedzającym okres świadczeniowy tj. 2019r.
 5. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną
 6. Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej
 7. Oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej
 8. Informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z:
  • brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
  • brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą
 9. Upoważnienie dla wnioskodawcy od pełnoletniego dziecka do złożenia w jego imieniu wniosku oraz pobierania świadczeń z funduszu (dotyczy dzieci uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego)
 10. Kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz  zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017r. poz. 60 i 858) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej
 11. Dokument w tym oświadczenie określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy tj. po 2019r.
 12. Dokument w tym oświadczenie określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy tj. w 2019r.( takim dokumentem będzie np.: Pit -11 za 2019r.)
 13. Dokument, w tym oświadczenie określający datę utraty dochodu (takim dokumentem będzie np. świadectwo pracy/zaświadczenie o zaprzestaniu wykonywania umowy zlecenie, umowy o dzieło) oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu ( np. Pit 11)
 14. Kopię przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów za 2019r., jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną (oryginały do wglądu),
 15. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy tj. 2019r. - oryginały do wglądu,
 16. Umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
 17. W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
  • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą
 18. Inne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku