Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Świetlica Terapeutyczna

ŚWIETLICA   TERAPEUTYCZNA  OŚRODKA   POMOCY   SPOŁECZNEJ W   LEGIONOWIE

Świetlica działalność swą rozpoczęła od 2008 roku. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat. Placówka funkcjonuje na Osiedlu Młodych ul. Olszankowa E (przy bibliotece).

Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 16:00.

Świetlica Terapeutyczna udziela  pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i szkolnej.

Program pracy realizowany w świetlicy kładzie szczególny nacisk na kształtowanie osobowości dziecka i wsparcie jego rozwoju zarówno przez proponowane treści programowe jak również osobisty kontakt wychowawcy, psychologa i insruktora kulturalo-oświatowego z dziećmi. Wyrównuje deficyty rozwoju emocjonalnego oraz złą adaptację do ról i warunków życiowych.

Świetlica świadczy usługi dostosowane do szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży, a w szczególności:

             1.Zapewnia wychowankom opiekę wychowawczą.

             2.Prowadzi zajęcia z elementami socjoterapii,profilaktyki oraz terapii pedagogicznej.

             3.Stwarza warunki do nauki własnej i organizuje pomoc w nauce.

             4.Rozwija uzdolnienia i zainteresowania podopiecznych.        

Przyjęcie dzieci do świetlicy odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na uczęszczanie dziecka na zajęcia.

Dzieci i młodzież uczęszczają do świetlicy terapeutycznej nieodpłatnie.