Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

I etap informacje o projekcie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy
w Legionowie realizują projekt systemowy pt. „Aktywność drogą do sukcesu” skierowany do osób bezrobotnych z powiatu legionowskiego.

Na realizację projektu Ośrodek otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CELE PROJEKTU              

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób w wieku aktywności zawodowej, pozostających poza rynkiem pracy, korzystających z systemu pomocy społecznej.

Wśród celów szczegółowych należy wymienić:  

 • wzmocnienie psychiczne,
 • zwiększenie samooceny i poczucia własnej wartości,
 • wyposażenie w podstawowe umiejętności i kompetencje społeczne /w tym zwiększenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej/,
 • zwiększenie umiejętności w zakresie rozwiązywania codziennych trudności,
 • kontynuowanie procesu edukacji,
 • określenie predyspozycji zawodowych i zwiększenie umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy,
 • wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe,
 • zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.

ADRESACI PROJEKTU

Projekt skierowany jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn pozostających bez zatrudnienia w wieku aktywności zawodowej korzystających z systemu pomocy społecznej, mieszkańców gminy Legionowo, zgłaszających gotowość dostosowania kwalifikacji zawodowych do lokalnego rynku pracy.


ZADANIA AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE SĄ POPRZEZ:

 • indywidualną i grupową terapię psychologiczną,
 • warsztaty oraz treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • warsztaty poszukiwania pracy,
 • szkolenia w zakresie kompetencji zawodowych,
 • kursy zawodowe.

PARTNERZY PROJEKTU

Liderem w realizacji projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej, współpracujący w zakresie wymiany informacji i udzielania ustawowej pomocy uczestnikom projektu, na podstawie porozumienia partnerskiego, z Powiatowym Urzędem Pracy. Ponadto podczas realizacji programów aktywności lokalnej, w ramach nieformalnej współpracy, pracownicy Ośrodka będą wspierani przez lokalnych partnerów, m.in. w zakresie użyczania pomieszczeń, sprzętu i wsparcia wolontariuszy.

Projekt potrwa do końca maja 2009 roku. Wartość  projektu  wynosi 255.122,00 zł, z czego 228.334,00 zł to dofinansowanie ze środków dotacji rozwojowej (89,5%). Wkład własny wynosi 26.788,00 zł (10,5%).

Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu można uzyskać u starszego pracownika socjalnego Pani Katarzyny Bigoszewskiej lub specjalisty pracy socjalnej Pana Łukasza Gołębiewskiego pod numerem telefonu 022 774 08 66 wew. 111,122.

Projekt ,,Aktywność drogą do sukcesu'' współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.