Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Biuro projektu systemowego i miejsce jego realizacji

1 grudnia 2008 roku  Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie rozpoczął realizację projektu systemowego "Aktywność drogą do sukcesu".

Celem rozpoczętego projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, korzystających z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej. Cel ten ma być osiągnięty poprzez realizację zadań aktywnej integracji realizowane w ramach zawartych kontraktów socjalnych i Programu Aktywności Lokalnej.

W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie znajduje się biuro projektu systemowego, natomiast w budynku Domu Dziennego Pobytu w Legionowie odbywają się zajęcia dla uczestników projektu : szkolenia z psychologiem, doradcą zawodowym oraz zajęcia z komputera.

Projekt ,,Aktywność drogą do sukcesu'' współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.