Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Spotkanie zespołu zarządzającego z pracownikami realizującymi projekt

W grudniu 2008r., styczniu i lutym 2009r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie odbyły się spotkania zespołu zarządzającego projektem "Aktywność drogą do sukcesu". W skład zarządu projektu wchodzi dyrektor ośrodka - sprawujący nadzór nad projektem, główny księgowy ośrodka- sprawujący nadzór finansowy; w skład zespołu zarządzającego wchodzi : koordynator projektu; asystent koordynatora projektu.

Na spotkaniu zostały omówione dotychczas podjęte i zrealizowane działania przez poszczególnych pracowników zaangażowanych w projekt, została dokonana analiza stopnia realizacji poszczególnych działań projektowych oraz postępów i terminowego realizowania poszczególnych zadań. Zostały omówione zadania na kolejny miesiąc oraz konieczność wprowadzenia zmian w projekcie.

Projekt ,,Aktywność drogą do sukcesu'' współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.