Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Zakończenie I etapu projektu „Aktywność drogą do sukcesu”


30 czerwca 2009 roku została zakończona I edycja projektu systemowego "Aktywność drogą do sukcesu", realizowanego w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Legionowie.

Z tej okazji została zorganizowana konferencja podczas której podsumowaliśmy podjęte działania, oceniliśmy wypracowane rezultaty i zaprezentowaliśmy osiągnięte korzyści.

Konferencję poprowadziła dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie Pani Anna Brzezińska. Koordynator projektu Pan Daniel Prędkopowicz przedstawił założenia projektu oraz zaprezentował osiągnięte rezultaty. Starszy specjalista pracy socjalnej Pani Katarzyna Bigoszewska oraz Specjalista pracy socjalnej Pan Łukasz  Gołębiewski, realizujący projekt przedstawili pełną dokumentację projektu  oraz omówili dobre praktyki pokazujące zagrożenia w projekcie oraz metody jak sobie z nimi radzić. Przedstawili również  zakres wsparcia, jaki otrzymali uczestnicy projektu. Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie zaprezentował własny projekt systemowy „Projekty systemowe, a lokalny rynek pracy”, co dało szersze spojrzenie na realizowane przez OPS projekty.

Zastosowane instrumenty aktywnej integracji  m.in. instrumenty aktywizacji zawodowej, instrumenty aktywizacji społecznej i edukacyjnej zostały trafnie zastosowane do potrzeb i problemów  uczestników projektu. 

W każdej z zakwalifikowanych osób można było znaleźć inne problemy, potrzebujące innego działania pomocowego. Różnice wśród uczestników projektu występowały nie tylko na szczeblu zawodowym, ale także w poziomie wykształcenia, widzenia świata i umiejętności pełnienia ról społecznych i związanymi z tym umiejętnościami podejmowania decyzji.

Pomimo początkowych trudności przy realizacji projektu związanych m.in. z brakiem doświadczenia w realizacji tego typu przedsięwzięć czy też opóźnieniami w podpisaniu umowy ramowej o dofinansowanie i otrzymaniu transzy dotacji, działania powiodły się. Analiza sytuacji życiowej Beneficjentów po zakończonym I etapie projektu ujawniła znaczące postępy, które umożliwią poprawę ich aktualnej sytuacji życiowej. W projekcie wzięło udział 28 osób z tego 3 osoby podjęło zatrudnienie, 3 osoby rozpoczęło naukę w szkole średniej.

Ostateczne efekty projektu z pewnością będzie można ocenić dopiero po kilku miesiącach od jego zakończenia. Jednak już dziś mając świadomość sukcesów projektu, widzimy, że warto podejmować działania na rzecz aktywnej integracji osób korzystających z pomocy społecznej.

Projekt ,,Aktywność drogą do sukcesu'' współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.