Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

II etap informacje o projekcie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje II etap projektu systemowego pt. „Aktywność drogą do sukcesu” skierowany do osób bezrobotnych z terenu Gminy Legionowo.

CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych będących klientami naszego Ośrodka.

Wśród celów szczegółowych należy wymienić:

 •  zwiększenie świadomości i motywacji do podjęcia zatrudnienia,
 • bezpośrednia i pośrednia pomoc rodzicom w oddziaływaniach wychowawczych,
 • podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców,
 • zwiększenie umiejętności pełnienia ról społecznych i rodzicielskich,
 • zwiększenie kompetencji zawodowych,
 • budowanie prawidłowych relacji rodzic – dziecko,
 • zwiększenie samodzielności i zaradności w zakresie rozwiązywania codziennych trudności,
 • profilaktyczne działania przeciwdziałające negatywnym zjawiskom dotyczących dzieci : narkomania, nikotynizm, alkoholizm, przemoc rówieśnicza.

ZADANIA AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE SĄ POPRZEZ:

 • indywidualną i grupową terapię psychologiczną,
 • warsztaty oraz treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • warsztaty poszukiwania pracy,
 • szkolenia w zakresie kompetencji zawodowych,
 • warsztaty komputerowe,
 • szkolenia z terapeutą uzależnień.

Aktywna integrację dodatkowo wsparliśmy narzędziami relaksacyjnymi w ramach, których zostały wykupione karnety rodzinne na basen, siłownię, a także wspólne wyjazdy do kina, teatru.

W ramach działań środowiskowych został zorganizowany wyjazd terapeutyczny dla 25 dzieci  uczestników projektu. Odbyły się wspólne imprezy integracyjne, typu grill.

PARTNERZY PROJEKTU

Liderem w realizacji projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej, współpracujący w zakresie wymiany informacji i udzielania ustawowej pomocy uczestnikom projektu, na podstawie porozumienia partnerskiego, z Powiatowym Urzędem Pracy.

Projekt potrwa do końca grudnia 2009 roku. Wartość projektu wynosi 349.583,00 zł, z czego 303.926,79 zł to dofinansowanie ze środków dotacji rozwojowej (89,5%). Wkład własny wynosi 35.656,21 zł (10,5%).

Projekt ,,Aktywność drogą do sukcesu'' współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.