Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Konferencja projektu

23 listopada 2009r. odbyła się konferencja podsumowującej realizację II etapu projektu systemowego „Aktywność drogą do sukcesu” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie od czerwca 2009 do grudnia 2009r.

Projekt skierowany był do mieszkańców Gminy Legionowo. W projekcie uczestniczyło 16 osób bezrobotnych, korzystających z systemu pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Podczas spotkania poruszona została kwestia zmian zachodzących wśród beneficjentów, omówiona został ścieżka planowanej kariery zawodowej z odwołaniem do kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia życiowego w procesie poszukiwania pracy. , praca nad problemem bezrobocia , radzenia sobie z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Pracownicy socjalni bezpośrednio zaangażowani w realizację projektu opowiedzieli o przeciwdziałaniu skutkom zniechęcenia oraz strachem przed zmianami swoich klientów.

Koordynator projektu przedstawił  dane ewaluacyjne działań projektu oraz omówił osiągnięte rezultaty.

Uczestnicy przez cztery miesiące realizowali program zajęć w ramach Klubu Integracji Społecznej. Były to zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, zajęcia komputerowe, a także uzyskali podstawową wiedzę o przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom dotyczącym dzieci : narkomanii, nikotynizmu, alkoholizmowi, przemocy rówieśniczej na zajęciach z terapeutą uzależnień. Budowali prawidłowe relacje pomiędzy nimi i ich dziećmi.

 Łącznie działaniami w ramach projektu objęto  wsparciem 70 osób.

Wartość całego projektu wyniosła 339 583,00zł z tego wkład własny stanowiła kwota 35 656,21zł

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację rozwojową w kwocie 303 926,79zł.

Galeria zdjęć

Projekt ,,Aktywność drogą do sukcesu'' współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.