Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

III etap informacje o projekcie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje III etap projektu systemowego pt. „Aktywność drogą do sukcesu” skierowany do osób bezrobotnych z terenu Gminy Legionowo.

CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób bezrobotnych korzystających z systemu pomocy społecznej oraz poprawa jakości pełnienia przez nich ról społecznych, w tym rodzicielskich.

Wśród celów szczegółowych należy wymienić:

 • zmniejszenie deficytów społecznych i edukacyjnych
 • zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia,
 • zwiększenie samodzielności, zaradności i wiary we własne siły,,
 • poprawa umiejętności komunikowania się ,
 • bezpośrednia i pośrednia pomoc rodzicom w oddziaływaniach wychowawczych,
 • podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców
 • podniesienie umiejętności pełnienia ról społecznych w tym rodzicielskich
 • pomoc w budowaniu prawidłowych relacji rodzic – dziecko
 • zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom dotyczących dzieci : uzależnienia, narkomania, nikotynizm, alkoholizm, przemoc rówieśnicza, uchylanie się od obowiązku szkolnego.

ZADANIA AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE SĄ POPRZEZ:

 • indywidualną i grupową terapię psychologiczną,
 • warsztaty oraz treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • warsztaty poszukiwania pracy,
 • warsztaty komputerowe,
 • szkolenia z terapeutą uzależnień

a także otwarte prelekcje dla  mieszkańców poświęcone takim tematom jak :

- „Przestępczość nieletnich, uzależnienia, podstawowe zasady bezpieczeństwa, zagadnienia z dziedziny prawa karnego i prawa rodzinnego”   - II połowa czerwca 2010r.

- „Ochrona zdrowia, badania profilaktyczne, świadome macierzyństwo” – II połowa września 2010r.

- „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały i do nas mówiły” – II połowa września 2010r.

Aktywna integrację zostanie dodatkowo wsparta narzędziami relaksacyjnymi w ramach, których zostaną wykupione karnety rodzinne na basen, siłownię, a także zostaną zorganizowane wspólne wycieczki.

W ramach działań środowiskowych został zorganizowany wyjazd terapeutyczny dla około 25 dzieci  uczestników projektu. W czerwcu 2010r. na Osiedlu Kozłówka odbył się piknik integracyjny. Kolejnym miejscem zorganizowania Pikniku rodzinnego jest Osiedle Młodych.

PARTNERZY PROJEKTU

Liderem w realizacji projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej, współpracujący w zakresie wymiany informacji na podstawie porozumienia o współpracy  z Powiatowym Urzędem Pracy w Legionowie.

Projekt trwa od 01 marca 2010r. do końca grudnia 2010 roku. Wartość projektu wynosi 297. 333,46 zł, z czego 266.113,45 zł to dofinansowanie ze środków dotacji rozwojowej (89,5%). Wkład własny wynosi 31.220,01 zł (10,5%).

Projekt ,,Aktywność drogą do sukcesu'' współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.