Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

IV etap informacje o projekcie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizuje IV etap projektu systemowego pt.: „Aktywność drogą do sukcesu”. Projekt skierowany jest do bezrobotnych mieszkańców gminy Legionowo, korzystających ze wsparcia OPS.

CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu jest aktywizacja bezrobotnych podopiecznych OPS w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel główny osiągnięty zostanie dzięki realizacji celów szczegółowych, tj. poprzez: aktywizację zawodową, edukacyjną, zdrowotną i społeczną oraz poprzez kampanię informacyjno-promocyjną pt.: „Żyj bez agresji”.

W ramach w/w celów, w projekcie realizowane będą:

  • zajęcia z doradcą zawodowym (indywidualne oraz grupowe);
  • zajęcia z terapeutą (grupowe);
  • zajęcia z psychologiem (indywidualne oraz grupowe);
  • zajęcia z informatykiem (grupowe);
  • spotkania z prawnikiem (indywidualne oraz grupowe);;
  • spotkanie obywatelskie z władzami miasta;
  • pikniki otwarte dla uczestników projektu i ich otoczenia (Osiedle Kozłówka, Osiedle Młodych);
  • wyjścia na basen, do kina, wycieczki poza miasto;
  • konferencje nt. agresji, przemocy i zasad wychowawczych (dla dorosłych, w tym dla uczestników projektu oraz dla młodzieży, w tym dla dzieci uczestników projektu).

 PARTNERZY PROJEKTU

Liderem w realizacji projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, współpracujący w zakresie wymiany informacji na podstawie porozumienia o współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Legionowie.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2011 roku. Wartość projektu wynosi 358 829,43 zł, z czego 321 152,34 zł to dofinansowanie ze środków dotacji rozwojowej (89,5%). Wkład własny wynosi 37 677,09 zł.

Projekt ,,Aktywność drogą do sukcesu'' współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.