Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

„Złap swój sukces!”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizuje od 1 sierpnia 2011 roku projekt konkursowy pt.: „Złap swój sukces!”. Projekt adresowany jest do bezrobotnych mieszkańców gminy Legionowo, korzystających ze wsparcia OPS, borykających się z problemami towarzyszącymi bezrobociu, tj. uzależnienia, przemoc, problemy opiekuńczo-wychowawcze, trudności adaptacyjne po opuszczeniu zakładu karnego.

CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego wśród niezatrudnionych mieszkańców Legionowa (w wieku aktywności zawodowej) i ich otoczenia. Cel główny projektu osiągnięty zostanie poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, tj. aktywizacja zawodowa, aktywizacja edukacyjna, aktywizacja zdrowotna oraz aktywizacja społeczna.

W ramach aktywizacji zawodowej projekt przewiduje realizację:

 • zajęć z doradcą zawodowym (indywidualne i grupowe);
 • zajęć informatycznych (grupowe);
 • kursów zawodowych – w oparciu o opinię doradcy zawodowego, odpowiadających potrzebom lokalnego rynku pracy, zgodnych z możliwościami, predyspozycjami, kwalifikacjami zawodowymi oraz stanem zdrowia uczestników projektu;
 • Akademii Wizerunku – indywidualne konsultacje ze stylistą.

W ramach aktywizacji edukacyjnej projekt przewiduje realizację:

 • kursów prawa jazdy kat. B – w oparciu o opinię doradcy zawodowego, dla chętnych uczestników projektu o dobrym stanie zdrowia);
 • poradnictwa prawnego  - indywidualne konsultacje dla chętnych uczestników projektu;

W ramach aktywizacji zdrowotnej projekt przewiduje realizację:

 • zajęć z psychologiem (indywidualne i grupowe);
 • zajęć z terapeutą (indywidualne i grupowe).

W ramach aktywizacji społecznej projekt przewiduje wyjazd uczestników projektu do teatru.

W projekcie zaplanowane zostało również wsparcie dla dzieci uczestników projektu, będących w wieku szkolnym. Będą one mogły wziąć udział w :

 • kursie języka angielskiego;
 • warsztatach psychologicznych;
 • wyjeździe na obóz terapeutyczny.

Dzięki zastosowaniu w/w instrumentów aktywnej integracji, projekt ukierunkowany jest na:

 • wzrost motywacji do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia;
 • rozwijanie mocnych stron, istotnych do podjęcia pracy i utrzymania jej;
 • zwiększenie świadomości prawnej;
 • wzrost kompetencji społecznych;
 • wzrost samodzielności i zaradności życiowej;
 • przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, tj. uzależnienia, przemoc;
 • zacieśnianie więzi społecznych;
 • zmniejszenie poczucia izolacji społecznej;
 • poprawę wizerunku i umiejętności autoprezentacji;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych wśród młodzieży.

PARTNERZY PROJEKTU

Liderem w realizacji projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej, zaś partnerem – Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie.

Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2013 r. Wartość projektu wynosi 1 988 168,96 zł, cała kwota stanowi dotację ze środków zewnętrznych.