Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Biblioteczka gminnego MLW

 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pobierz
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania pobierz
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przeprowadzania kontroli pobierz
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty pobierz
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania pobierz
 • Ustawa o pomocy społecznej pobierz
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pobierz
 • Ustawa o spółdzielniach socjalnych pobierz
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2007 r. pobierz
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2009 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej pobierz
 • Ustawa o zatrudnieniu socjalnym pobierz
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania pobierz
  • Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia pobierz
 • Informacja o funkcjonowaniu Centrów i Klubów Integracji Społecznej dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pobierz
 • Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych (...) za okres 2010-2011 pobierz