Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Aktywność to droga do samodzielności

Fiszka projektowa

Projekt:„Aktywność to droga do samodzielności” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach RPO WM 2014-2020.

Realizator projektu: Gmina Miejska Legionowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie

Okres realizacji: 01 maja 2017 roku do 31 lipca 2018 roku.

wartość ogólna projektu: 318 681,25zł z tego 254 781,25zł to wkład Funduszy Europejskich.

Uczestnicy: Uczestnikami projektu mogą być osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Uczestnicy muszą zamieszkiwać teren Gminy Miejskiej Legionowo.

W pierwszej kolejności do Projektu będą kwalifikowane osoby/rodziny, które:

 • korzystają ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 a wsparcie w ramach projektu nie powiela tego wsparcia,
 • osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy zakwalifikowane do III profilu,
 • osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie;
 • osoby o niskich dochodach;
 • osoby z niepełnosprawnością.

 

Wsparcie w ramach Projektu: W ramach Projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z następującego wsparcia:

 1. Dla wszystkich uczestników zostanie stworzona Indywidualna Ścieżka reintegracji społeczno-zawodowa obejmująca diagnozę wyjściową danej osoby, jej potrzeby, preferencję, sytuację społeczną i rodzinną oraz w której zostanie opracowana ścieżka wsparcia w ramach projektu. Ścieżki wsparcia będą też determinować intensywność kolejnych form wsparcia.
 2. Wzrost wiedzy na temat własnych zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.
 3. Nabycie umiejętności i kompetencji społecznych uczestników w celu skutecznego usamodzielnienia się osób i podjęcie pracy.
 4. Poradnictwo psychologiczne indywidulane – świadczone przez psychologa Ośrodka w celu niwelowania problemów psychologicznych uczestników projektu.
 5. Trening kompetencji i umiejętności społecznych – usługi świadczone przez psychologa i trenerkę - Kierowniczka KIS.  Warsztaty mają na celu zwiększenie kompetencji społecznych. Podczas warsztatów będą poruszane tematy związane z zagadnieniami : autorefleksja, metody i narzędzia pozytywnej autoprezentacji, asertywność w relacjach interpersonalnych, praca nad zmianą postaw i wartości, umiejętność pracy w zespole, rozwiązywanie konfliktów, trening umiejętności negocjacyjny z pracodawcą, trening radzenia sobie ze stresem podczas aplikowania o pracę w miejscu pracy.
 6. Praca socjalna – uczestnicy/czki projektu będą zawierali kontrakty socjalne z pracownikami socjalnymi, które określają zakres wsparcia oferowanego w ramach projektu. W ramach zadania uczestnicy/czki projektu będą mieli stały dostęp do pracowników socjalnych, którzy będą świadczyć im: pracę socjalną, pomoc w rozwiązywaniu bieżących sprawach dnia codziennego, a także udzielać świadczeń z systemu pomocy społecznej. Pracownicy socjalni  będą monitorować udział w projekcie osób zakwalifikowanych.
 7. Powyższe wsparcie będzie każdorazowo dostosowane indywidualnie do potrzeb i możliwości zarówno osób, w szczególności niepełnosprawnych uczestników projektu jak również ich rodzin.