Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Numery rachunków bankowych

nowe konto w Santander

aktywne od 01.01.2019r.

dotyczy

98 1090 1841 0000 0001 4149 6764

Wpłaty dochodów z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych, odpłatności za DPS, wpłaty za posiłki, wpłaty za usługi DDP, zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, i inne

71 1090 1841 0000 0001 4149 6765

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

44 1090 1841 0000 0001 4149 6766

Zwrot należności dłużników alimentacyjnych

17 1090 1841 0000 0001 4149 6767

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych