Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Dodatek energetyczny

DODATEK ENERGETYCZNY

dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy 

Zgodnie z art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1637 z późn. zm.) odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny

O dodatek energetyczny może ubiegać się wnioskodawca, który spełnia jednocześnie następujące warunki;

1) ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017r. poz. 180 z późn. zm.),

2) jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej  z przedsiębiorstwem energetycznym,

3) zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej,

Wymagane dokumenty :

Osoby , które chcą  się ubiegać o dodatek energetyczny  do wniosku powinny dołączyć następujące dokumenty :

  • Kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu)

Wniosek o dodatek energetyczny ( PDF 209 KB)