Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Informacja ogólna

Osoby uprawnione

Prawo do świadczenia wychowawczego zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przysługuje:

 1. matce
 2. ojcu
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka
 4. opiekunowi prawnemu dziecka

Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Na pierwsze dziecko z kryterium dochodowym

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 1. na pierwsze dziecko, jeżeli miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza:
  • 800.00 zł(art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci) lub
  • 1200.00 zł.w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne art. 5 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci).
 2. Na drugie i kolejne dziecko bez względu na sytuację dochodową.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim (art. 8 pkt. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci);
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (art. 8 pkt. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (art. 8 pkt. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 8 pkt. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci).

 Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł miesięcznie.

INFORMATOR "RODZINA 500 PLUS"