Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Warunki nabycia prawa do świadczenia wychowawczego

Termin na złożenie wniosku:

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w terminie 3 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2016 r., prawo do świadczenia wychowawczego, na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od 1 kwietnia 2016 r. (art. 49 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci). Innymi słowy osoba uprawniona, która chce uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 kwietnia 2016 r. ma możliwość złożenia wniosku o przyznanie prawa do tego świadczenia w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. 

Wnioski składane po tym terminie skutkować będą przyznaniem prawa do świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku.

Okres, na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia wychowawczego:

Prawo do świadczenia wychowawczego będzie przyznawane, z uwzględnieniem sytuacji każdego wnioskodawcy indywidualnie, na okres:

  • Od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. (w przypadku osób uprawnionych, które złożą wniosek w terminie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r.);
  • Od miesiąca złożenia wniosku do 30 września 2017 r. (w przypadku osób uprawnionych, które złożą wniosek po 1 lipca 2016 r.);

W art. 13 ust. 4 Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze określono dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.