Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Dokumenty do pobrania

  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (PDF 5,9 MB)

Załączniki które składają osoby ubiegające sie o świadcznie na pierwsze dziecko

  1. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b,  art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (PDF 2,4 MB)
  2. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisówo zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (PDF 400 KB)
  3. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnegowyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych (PDF 300 KB)