Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Informacja ogólna

Osoby uprawnione

Prawo do świadczenia wychowawczego zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przysługuje:

 1. matce
 2. ojcu
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka
 4. opiekunowi prawnemu dziecka

Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Na pierwsze dziecko z kryterium dochodowym

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 1. na pierwsze dziecko, jeżeli miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza:
  • 800.00 zł(art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci) lub
  • 1200.00 zł.w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne art. 5 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci).
 2. Na drugie i kolejne dziecko bez względu na sytuację dochodową.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim (art. 8 pkt. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci);
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (art. 8 pkt. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (art. 8 pkt. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 8 pkt. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci).

Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 1. drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 2. ojciec dziecka jest nieznany;
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach (art. 8 ust. 2 ustawy).

 Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł miesięcznie.