Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Informacja ogólna

Osoby uprawnione

Prawo do świadczenia wychowawczego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przysługuje (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.):

  1. matce,
  2. ojcu,
  3. opiekunowi faktycznemu dziecka,
  4. opiekunowi prawnemu dziecka,
  5. dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do ukończenia 18 roku życia bez względu na sytuację dochodową.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim (art. 8 pkt. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci);

  2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (art. 8 pkt. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)

  3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (art. 8 pkt. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)

  4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 8 pkt. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci).

 Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł miesięcznie.