Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie w związku z ogłoszonym w dniu 3 października 2019 r. przez MRPiPS naborem wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby  niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie.

Program adresowany jest do:

osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program zapewnia usługę asystenta, mającą na celu pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia   i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwieniu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), a także usługi,
o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania w roku bieżącym i w kolejnych latach.

Prosimy osoby zainteresowane lub ich opiekunów o kontakt osobisty z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie  – Panią Hanna Kosewska, ul. 3 Maja 28, pokój nr 2 lub telefoniczny – tel. nr 22 774 08 66, wew. 122. lub e-mailowy – adres: sekretariat@opslegionowo.pl - w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.

Ankieta