Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://opslegionowo.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

Po serwisie można się poruszać za pomocą myszki oraz klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Strona http://opslegionowo.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Pliki graficzne nie posiadają opisu alternatywnego/. Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów elektronicznych (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości elementy te są poprawiane. Dokładamy starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie Anna Brzezińska
 • E-mail: sekretariat@opslegionowo.pl
 • Telefon: 22 7740866

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie
 • Adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie ul: Aleja 3 Maja 28
 • E-mail: sekretariat@opslegionowo.pl
 • Telefon: 22 774 08 66

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Aleja 3 Maja 28, 05-120 Legionowo,

Budynek Ośrodka posiada parter i pierwsze piętro, bez windy osobowej z jednym wejściem głównym. Wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i wózków znajduje się w centralnej części obiektu. Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe, nieautomatyczne

Przed budynkiem na parkingu są dwa miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń biurowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych, jest jedna toaleta ogólnodostępna dla klientów.

W placówce nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.