Dostępność

Liczba odwiedzających: 850

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://opslegionowo.pl

Data publikacji strony internetowej: 2008-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01
Po serwisie można się poruszać za pomocą myszki oraz klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Strona http://opslegionowo.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Pliki graficzne nie posiadają opisu alternatywnego/. Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów elektronicznych (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości elementy te są poprawiane. Dokładamy starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie Piotr Mrozek
E-mail: sekretariat@opslegionowo.pl
Telefon: 22 7740866
Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie
Adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie ul: Mickiewicza 22A
E-mail: sekretariat@opslegionowo.pl
Telefon: 22 774 08 66
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się przy ul. Adama Mickiewicza 22A w Legionowie. Jest obiektem o nowoczesnej bryle, posiadającym dwie kondygnacje . 

Główne wejście do budynku znajduje się od ul. A. Mickiewicza i jest dostępne dla osób na wózku. Drzwi wejściowe są przeszklone, jednoskrzydłowe i nieautomatyczne.   

Na parterze budynku znajduje się biuro podawcze do obsługi klienta, portiernia, pokoje do obsługi klienta oraz pomieszczenia biurowe. 

Na piętrze budynku znajduje się  sala konferencyjna, Niebieski pokój oraz pomieszczenia biurowe.

Wszystkie pomieszczenia biurowe w budynku dostępne są dla osób z niepełnosprawnością  ruchową ponieważ budynek wyposażony jest w windę osobową. Przewidziano 2 toalety dla tej grupy osób – na parterze i I piętrze. 

Do budynku prowadzą 3 wejścia - jedno główne od ul. Adama Mickiewicza, przeznaczone dla klientów, dostosowane dla osób na wózku i jedno  boczne przeznaczone dla pracowników Ośrodka   znajdujące się od strony ul. Adama Mickiewicza a drugie wejście boczne od strony parkingu. Z tyłu budynku jest wyjście przeciwpożarowe.

Z tyłu budynku wyznaczono 2 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. 

Wszystkie ciągi komunikacyjne w budynku oraz wejścia do pomieszczeń biurowych przystosowane są dla osób na wózkach, zapewniając tym samym dostęp do wszystkich poziomów w budynku.

Punkt Informacji (portiernia) znajduje się na parterze budynku, gdzie znajduje się winda zapewniająca dostęp na I piętro. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Ośrodek Pomocy Społecznej nie zapewnia usługi tłumacza języka migowego. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osobom po budynku pomaga poruszać się portier.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej, portierzy udzielają  informacji i kierują do właściwych pracowników.