Zasady kierowania do domów pomocy społecznej

Liczba odwiedzających: 774

Prawo do domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest na podstawie art. 33a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do zakładu opiekuńczo leczniczego lub zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego. 

 Niezbędne dokumenty  

Osoba ubiegająca się i wydanie skierowania do domu pomocy społecznej przedkłada:

 • pisemny wniosek z prośbą o umieszczenie w domu pomocy społecznej 
 • zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu określające stan zdrowia osoby kierowanej do domu pomocy społecznej. 
 • zaświadczenia lekarzy psychiatry, psychologa, jeśli takie są zalecenia lekarza pierwszego kontaktu. 

W sytuacji, gdy osoba nie wyraża zgody na umieszczenie w placówce zapewniającej opiekę całodobową, ale jej stan zdrowia wymaga zapewnienia takiej pomocy należy również przedłożyć postanowienie Sądu Rodzinnego zezwalające na umieszczenie w domu pomocy społecznej bez jej zgody. 

Jeśli osoba kierowana ma ustanowionego opiekuna prawnego do kompletu dokumentów należy dołączyć decyzję Sądu o ustanowieniu opiekunem prawnym, ubezwłasnowolnieniu osoby kierowanej oraz zgody Sądu Rodzinnego na umieszczenie w domu pomocy społecznej. 

Decyzja kierująca do domu pomocy społecznej wydawana jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby kierowanej, skompletowaniu pełnej dokumentacji. 

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. 

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1. Mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu. 

2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z zawartą umową: 

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej obowiązującego w pomocy społecznej. Jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium. 
 • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy od 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie obowiązującego w pomocy społecznej. Jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

3. Osoby inne niż wymienione w pkt. 1 i 2 - zgodnie z zawartą umową. 

4. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2. 

W przypadku, niewywiązywania się osób z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. 

Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków np. z majątku po zmarłym rodzicu. 

 Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności, jeżeli: 

 • Wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;
 • Występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
 • Małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
 • Osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko. 

Osobę obowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty, na jej wniosek, pod co najmniej jednym z poniższych warunków:

 • przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu tego mieszkańca władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona 
 • przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu tego mieszkańca za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej zstępnego, małoletniego lub pełnoletniego nieporadnego ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny rodzeństwa lub jej rodzica, chyba że skazanie uległo zatarciu. 

Zwolnienia te obejmują zstępnych osoby zwolnionej z opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej.