Zasady przyznawania usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych

Liczba odwiedzających: 1321

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej, jest to forma pomocy przeznaczona dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy, a rodzina, także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują następującą pomoc:

1. Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych:

 • utrzymywanie w czystości pomieszczeń użytkowych przez Podopiecznego (bez generalnych porządków i mycia okien)
 • utrzymywanie w czystości urządzeń sanitarnych
 • przygotowywanie posiłków lub pomoc w ich przygotowywaniu
 • zakup artykułów żywnościowych w pobliżu miejsca zamieszkania Podopiecznego
 • pomoc przy spożywaniu posiłków
 • pranie bielizny osobistej i lekkiej odzieży
 • zanoszenie i odbieranie bielizny pościelowej z pralni
 • palenie w piecu
 • przynoszenie wody, wynoszenie nieczystości
 • dostarczanie posiłków z placówek gastronomicznych
 • zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept
 • załatwianie spraw urzędowych
 • prowadzenie zeszytu wydatków oraz rozliczanie się z podopiecznym z wydawanych pieniędzy.

2. Opieka higieniczna:

 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej Podopiecznego ( pomoc przy myciu, ubieraniu)
 • zmiana bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka
 • pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych – pomoc w dojściu do toalety.

3. Zalecona przez lekarza pielęgnacja:

 • podawanie leków, okłady, nacieranie
 • pomoc w zmianie pozycji chorego w celu zapobiegania odleżynom i odparzeniom.

4. W miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem:

 • organizowanie spacerów
 • organizowanie czasu wolnego.

Wymagane dokumenty:

Osoby, które chciałyby korzystać z pomocy w formie usług opiekuńczych składają:

 • wniosek o pomoc, który może być złożony osobiście w siedzibie ośrodka, listownie przez osobę zainteresowaną, inne osoby i instytucje w imieniu osoby wymagającej pomocy lub telefonicznie,
 • dowód osobisty ( do wglądu )
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające zasadność przyznania usług opiekuńczych,
 • dokumenty, zaświadczenia potwierdzające dochody osoby lub osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe,
 • dokumenty potwierdzające wydatki mieszkaniowe i na leczenie ( do wglądu ),
 • osoby z ustaloną niepełnosprawnością przedstawiają orzeczenie właściwej komisji.

Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, który przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia wniosku o pomoc.

Odpłatność za usługi opiekuńcze:

Koszt 1 godziny usługowej świadczonej w dni powszednie wynosi 25zł, w soboty, niedziele i dni świąteczne 30zł.

Odpłatność za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 30zł.

Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze określa Uchwała Rady Miasta Legionowo nr IV/29/2019 z dnia  23.01.2019. zmieniona Uchwałą Rady Miasta Legionowo nr XXXV/524/2021 z dnia 30.11.2021. 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługuj nieodpłatnie osobom, których  dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są na podstawie decyzji administracyjnej.

Odpłatność za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze zmienia się wraz ze zmianą dochodu osoby.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są osobom dorosłym, z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonymi umysłowo, wykazującymi inne poważne zakłócenia czynności psychicznych, które zaliczane są do zaburzeń psychicznych, wymagają takiej formy pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

W wyjątkowych przypadkach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, pozbawionymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeśli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane instytucje.

W przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagane jest zaświadczenie lekarza psychiatry.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zakresie:

1. uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia

2. pielęgnacji jako procesu wspierającego proces leczenia

3. w wyjątkowych przypadkach rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu

4. pomoc mieszkaniową (m.in. załatwianie spraw urzędowych)

5. w wyjątkowych przypadkach zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeśli nie mają jej zapewnionej przez inne służby.

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

Zasady ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r.