Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik socjalny.

Data: 30.11.2023 r., godz. 15.12    Liczba odwiedzających: 1488

Legionowo, dnia 30.11.2023r.

OPS/DK/1110-12/2023

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO: PRACOWNIK SOCJALNY

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie. 

I.   Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Mickiewicza 22A

05 – 120 Legionowo

II.  Stanowisko pracy:

Pracownik socjalny  – 1 etat

III.  Wymaganie niezbędne:

1.      posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej,

2.      obywatelstwo polskie,

3.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

4.      niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

5.      nieposzlakowana opinia,

6.      znajomość i umiejętność stosowania następujących aktów prawnych:

-ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

-ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
-ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego;
-ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
-ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
-ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
-inne ustawy i rozporządzenia aktualnie obowiązujące w pomocy społecznej,

7.      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

8.      umiejętność obsługi komputera.

IV.  Wymagania dodatkowe:

1.      mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,

2.    komunikatywność, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, radzenie sobie ze stresem,

3.    umiejętność dobrego radzenia sobie w sytuacjach z trudnym klientem,

4.    wysoka kultura osobista.

V.  Zadania wykonywane na stanowisku:

1.      praca socjalna,

2.      przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,

3.      dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

4.      udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe,

5.      pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,

6.      udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

7.      pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

8.      współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów  oraz skutków  negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

9.      inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,

10.  współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu
regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,

11.  inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych
nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych,

12.  kierowanie się zasadami etyki zawodowej oraz zasadą dobra osób i rodzin, poszanowanie ich godności i prawa tych osób do samostanowienia,

13.  przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę, grupę lub społeczność,

14.  udzielanie osobom zgłaszającym się po pomoc pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,

15.  zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,

16.  podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie,

17.  kompletowanie i prowadzenie dokumentacji osób korzystających z pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

18.  opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań określonych w kontrakcie socjalnym,

19.  przygotowywanie i opracowywanie materiałów informacyjnych w przedmiocie stanu rozpoznania potrzeb społecznych na terenie działania Ośrodka,

20.  realizacja programów rządowych z zakresu pomocy społecznej,

21.  przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i regulaminu pracy Ośrodka,

22.  znajomość przepisów z zakresu realizacji ustawy o pomocy społecznej oraz innych przepisów i aktów prawnych wynikających z potrzeb powyższego zakresu obowiązków,

23.  właściwe i terminowe załatwianie spraw,

24.  inne prace zlecone przez Dyrektora Ośrodka.

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz pracą w terenie.

Zatrudnienie w wymiarze - 1 etat, w podstawowym systemie czasu pracy. Pierwsza umowa o pracę  na czas określony. 

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Informuję, że w miesiącu październiku br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

VIII.  Wymagane dokumenty:

1.      podpisany odręcznie list motywacyjny,

2.      podpisany odręcznie życiorys - curriculum vitae,

3.      wypełniony i podpisany odręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg. wzoru dostępnego na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie: 

http://bip.ops.legionowo.pl/pliki/kwestionariusz%20-%20kandydat.pdf lub w pok. nr 38 Ośrodka,
4.      podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

5.      podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6.      podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

7.      kserokopie dokumentu potwierdzającego wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

8.      kserokopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w przypadku aktualnego zatrudnienia (jeżeli kandydat takie posiada),

9.     oświadczenie o stanie zdrowia,

10.  kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, 

11.  podpisane odręcznie oświadczenie - Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy dotycząca ochrony danych osobowych - wg. wzoru dostępnego na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie 

http://bip.ops.legionowo.pl/pliki/klauzula%20kandydat%20do%20pracy.pdf
lub w pok. nr 38 Ośrodka.

IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Pracownika socjalnego do grup diagnostyczno-pomocowych” należy składać:

- osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie pok. nr 26

- przesłać pocztą na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Mickiewicza 22A

05 -120 Legionowo

Termin składania dokumentów upływa dnia 31.01.2024 r. do godz. 16.00, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu przesyłki pocztowej do Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie.

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@opslegionowo.pl

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

X. Inne informacje:

Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie – http://ops.legionowo.pl.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

               /-/ Piotr Mrozek