Nabór osób chętnych: 1. do realizacji specjalistycznych  usług opiekuńczych osobom dorosłym z zaburzeniami psychicznymi; 2. do realizacji specjalistycznych  usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawniania osób w wieku 75 +.

Data: 25.04.2023 r., godz. 14.13    Liczba odwiedzających: 1924

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie poszukuje osób chętnych:

1.      do realizacji specjalistycznych  usług opiekuńczych osobom dorosłym z zaburzeniami psychicznymi;

2.      do realizacji specjalistycznych  usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawniania osób w wieku 75 +.

Kwalifikacje osób świadczących  specjalistyczne usługi opiekuńcze określa  rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.).

 „§ 3. 1.  Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym;

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjnowychowawczym;

5) zakładzie rehabilitacji;

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Osoby świadczące usługi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

2) kształtowania nawyków celowej aktywności;

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.”.

Dokumenty aplikacyjne wraz z podpisanym odręcznie oświadczeniem - Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy dotycząca ochrony danych osobowych - wg. wzoru dostępnego na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

http://bip.ops.legionowo.pl/pliki/klauzula%20kandydat%20do%20pracy.pdf
lub w pok. nr 38 Ośrodka,

należy składać:

- osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie pok. nr 26

- przesłać pocztą na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Mickiewicza 22A

05 -120 Legionowo

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@opslegionowo.pl