Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Dom Dziennego Pobytu

Dane kontaktowe:

Kierownik domu dziennego pobytu

Ewa Domaszewicz
ul. gen. Józefa Sowińskiego 3
05-120 Legionowo
tel. (22) 774-47-25

Pracownik socjalny udzielający informacji w Ośrodku Pomocy Społecznej
Żaneta Kowalczyk- pokój nr 1 tel. (22) 774-08-66 wew. 111

Informacje ogólne

Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia dla osób wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych bez możliwości zapewnienia wsparcia ze strony bliskich, w szczególności dla: osób samotnych, emerytów, rencistów

Pobyt w Domu możliwy jest z uwagi na:

 • wiek, stan zdrowia,
 • sytuację materialną lub rodzinną

Dom Dziennego Pobytu zapewnia :

 • odpowiednie warunki do wielogodzinnego przebywania w nim osób;
 • posiłki w czasie pobytu;
 • organizację imprez okolicznościowych;
 • organizację zajęć terapeutycznych, relaksacyjnych;
 • terapię zajęciową:
 • rehabilitację ruchową;
 • kontakty społeczne;
 • udział w zajęciach kulturalno-towarzyskich;
 • współpracuje z rodziną i środowiskiem w zakresie budowania sieci wsparcia społecznego;
 • świadczenia w postaci wyżywienia na wynos dla osób kwalifikujących się do usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, które ze względu na wiek i stan zdrowia, własnym staraniem nie są wstanie ich zapewnić;
 • doraźną pomoc psychologiczną   i konsultacje psychiatryczne;
 • pomoc socjalną;
 • dostęp do urządzeń i środków służących do utrzymania higieny osobistej.

Będąc uczestnikiem masz możliwość aktywnie spędzać wolny czas, poczuć się potrzebnym, podzielić się swoim doświadczeniem oraz integrować się z innymi.

Dokumenty stwierdzające postawę do skierowania do Domu Dziennego Pobytu                                                                                                                                                                                  

a) pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do Dom Dziennego Pobytu Wniosek (PDF 23,5 KB)

b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza rodzinnego

c) zgoda na zbierania i przetwarzanie danych osobowych

d) rodzinny wywiad środowiskowy  przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o Dom Dziennego Pobytu

Do wniosku, o którym mowa w pkt. a) dołącza się:

-        decyzje organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty

-        decyzję ośrodka pomocy społecznej o przyznaniu zasiłku stałego

-        oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o pomoc w formie skierowania do Domu Dziennego Pobytu